صفحه اصلی ثبت اینترنتی درخواست اقامت درخواست لغو رزرو چاپ فرم پذیرش درباره مجتمع امکانات مجتمع تعرفه خدمات انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
ثبت درخواست لغو رزرو
نام و نام خانوادگی :  
کد ملی :  
لطفا کد ملی را بصورت فقط عدد بدون علامت - وارد نمایید مثال : 2300203847
شماره فاکتور :  
مبلغ پرداخت شده :
شماره کارت :  
لطفا شماره کارت بانکی به نام شخص درخواست کننده اقامت وارد شود